Amilavil 10mg Hasan, Hộp 4 vỉ x 15 viên

  • Điều trị trầm cảm, đặc biệt trầm cảm nội sinh( loạn tân thần hưng trầm cảm ).
  • Thuốc có ít tác dụng với trầm cảm phản ứng. 
  • Điều trị chon lọc một số trường hợp đái dầm ban đêm ở trẻ em lớn.