Depakine 200mg Sanofi, Hộp 40 viên

  • Thuốc Depakine 200mg chỉ định dùng cho người động kinh: điều trị các thể động kinh khác nhau.
  • Hưng cảm: Điều trị và dự phòng hưng cảm trong các rối loạn cảm xúc lưỡng cực.