Doxycyclin 100mg Domesco 10 vỉ x 10 viên

  • Điều trị bệnh Brucella, bệnh tả do Vibrio cholerae, u hạt bẹn, hồng ban loang mạn tính, sốt hồi quy do Borrelia recurrentis, viêm niệu đạo…