Queitoz 200mg Davipharma, Hộp 4 vỉ x 7 viên

  • Điều trị tâm thần phân liệt.
  • Ðiều trị rối loạn lưỡng cực.