Stablon 12.5mg Servier 2 vỉ x 15 viên

  • Chỉ định trong các trạng thái trầm cảm nhẹ, vừa và nặng.