Thuốc Trileptal 60Mg/ml, Chai 100ml

  • Điều trị những cơn động kinh cục bộ (gồm những dạng động kinh: co giật cục bộ đơn giản, phức tạp và co giật cục bộ toàn thể hóa thứ phát) và động kinh toàn thể nguyên phát co cứng – giật run ở người lớn và trẻ em.