Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hộp 02 viên
Mitizen 200mg Hasan được chỉ định Nhiễm giun kim, giun đũa, giun móc, giun tóc, nhiễm giun lươn và sán dây
Hộp 04 viên
Được lựa chọn để điều trị bệnh giun chỉ Onchocerca Kể cả các loại giun lươn ở ruột